لطیفه های من

سوسیس

درامریکا دستگاه تازه ای اختراع شد.از یک طرف دستگاه گاو زنده را در آن فرو می کردند.ازطرف دیگرش سوسیس بیرون می آمد.یک روز کسی به مخترع دستگاه گفت: چرا دماغ همسرتان شکل سوسیس است؟!

-صدبار بهش گفتم این دستگاه را بو نکن !!